Regulamin

REGULAMIN Platformy Językowej „Babuszka”

Podmiotem prawnym świadczącym usługę nauczania językowego jest Borgis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ekologicznej 8/103, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038564, NIP 521-008-26-27, prowadząca Platformę Językową „Babuszka”.

Definicje

Regulamin – Regulamin Platformy Językowej „Babuszka”, określający ogólne warunki świadczenia usług w zakresie nauczania języka oraz prawa i obowiązki stron.

Platforma – Platforma Językowa „Babuszka” prowadzona na stronie internetowej www.babuszka.pl.

Usługodawca - Borgis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres do korespondencji: ul. Ekologiczna 8/103, 02-798 Warszawa.

Użytkownik – osoba pełnoletnia, która zarejestrowała się na stronie internetowej www.babuszka.pl. lub osoba niepełnoletnia, na której rejestrację wyrazili pisemnie zgodę prawni opiekunowie.

Umowa – umowa świadczenia usług nauki języków obcych za pośrednictwem Platformy, zawarta między Użytkownikiem a Borgis Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług nauki języków obcych Użytkownikom przez Usługodawcę w zamian za wnoszone przez nich opłaty.

2. Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie usług nauczania językowego.

3. Użytkownik wyraża zgodę na warunki Regulaminu poprzez zawarcie Umowy.

Warunki świadczenia usług

4. Warunkiem świadczenia przez Platformę usługi nauczania językowego jest kumulatywne (łączne) spełnienie przez osobę zainteresowaną wymienionych poniżej warunków:

- posiadanie statusu Użytkownika poprzez zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej www.babuszka.pl. w celu uzyskania indywidualnego konta oraz zaakceptowanie Regulaminu;

- dokonanie opłaty wybranego abonamentu;

- posiadanie statusu osoby fizycznej.

5. Założenie konta jest bezpłatne i następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownik podaje swoje dane zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

6. Po aktywacji konta Użytkownik uzyskuje bezpłatny dostęp do jednego, dowolnego kursu.

7. W celu uzyskania dostępu do kolejnych kursów wedle własnego wyboru, Użytkownik wnosi opłatę wybranego abonamentu, co oznacza przyjęcie oferty Usługodawcy i skutkuje zawarciem Umowy.

8. Kurs alfabetu jest bezpłatny dla każdego Użytkownika, niezależnie od postanowień zawartych w ust.6.

9. Za odrębną cenę Użytkownik będzie mógł zakupić zaoferowane na stronie internetowej audiobooki.

10. Platforma zobowiązuje się do tworzenia kursów językowych z najwyższą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

Obowiązki Użytkownika

11. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Platformy i indywidualnego konta wyłącznie do celów związanych z wykupionym kursem językowym, zgodnie z Umową i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12. Platforma zastrzega sobie prawo do:

- moderowania i usuwania treści naruszających Umowę, Regulamin oraz ogólnie przyjęte normy postępowania i zasady współżycia społecznego;

- usuwania nieaktualnych treści i takich, które nie są związane z tematem nauki języków obcych,

- usunięcia konta Użytkownika w przypadku rażącego naruszania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.

13. Użytkownik zobowiązuje się do nieudzielania dostępu do konta osobom trzecim.

14. Użytkownik akceptuje, iż niezbędnym warunkiem prawidłowego przebiegu kursu językowego jest dysponowanie przez niego sprzętem o nie gorszych niż poniższe parametry techniczne i wymogi:

- system operacyjny: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy,

- przeglądarki w najnowszej stabilnej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Apple Safari,

- włączona obsługa ciasteczek (cookies), JavaScript, zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player - najnowsza stabilna wersja.

15. Komputer Użytkownika powinien być wyposażony w kartę dźwiękową, słuchawki lub głośniki oraz mikrofon. Zalecane jest posługiwanie się myszką komputerową.

16. Usługodawca gwarantuje, że z Platformy można korzystać na kompatybilnych telefonach komórkowych i tabletach: Android 4.4 lub nowszy, przeglądarka Chrome iOS 8.0 lub nowszy, przeglądarka Safari.

17. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy spowodowane usterkami technicznymi od niego niezależnymi, działaniami osób trzecich lub siłą wyższą.

18. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Szczegółowe instrukcje na temat sposobu i skutków odstąpienia od umowy Użytkownika – konsumenta znajdują się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

19. Jeżeli Użytkownik - konsument pragnie rozpocząć naukę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek poinformować o tym Usługodawcę na piśmie, w tym w drodze mailowej. Usługodawca również na piśmie potwierdzi fakt otrzymania pisma Użytkownika.

20. W przypadku rezygnacji z Umowy po upływie terminu do odstąpienia, Użytkownik – konsument zapłaci Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której o odstąpieniu poinformował. Jeśli do momentu odstąpienia usługa została wykonana, Użytkownik nie ma prawa żądania zwrotu poniesionej opłaty.

21. Użytkownik ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres Usługodawcy. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 7 dni od ich otrzymania.

Sposób nauki i certyfikaty

22. Celem edukacji językowej prowadzonej przez Platformę jest nabycie przez Użytkowników
kompetencji językowych określonych dla odpowiedniego poziomu kursu.

23. Użytkownik uczy się samodzielnie, uczestnicząc w indywidualnym kursie internetowym.

24. Nauka polega na wykonywaniu kolejnych zadań i ocenie przez system prawidłowości
zastosowanych rozwiązań.

25. W trakcie całego kursu Użytkownik ma możliwość kontaktu z lektorem poprzez formularz: „zapytaj lektora”.

26. Po zakończeniu nauki Użytkownik może samodzielnie wygenerować certyfikat potwierdzający zakończenie danego kursu.

Płatności

27. Płatność za dostęp do kursu dokonywana jest z góry na zadany okres w wysokości zgodnej z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej lub - w trakcie trwania promocji - w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji. Kwotę za wybrany okres abonamentu należy opłacić w całości.

28. Wpłaty dokonuje się na nr rachunku Usługodawcy: 

Bank Pekao S.A. 19 1240 6175 1111 0000 4567 1522.

29. Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje po wpłynięciu należności na rachunek Usługodawcy lub po otrzymaniu powiadomienia od pośrednika płatności o wpłynięciu należności. Dostęp może zostać uruchomiony przed wpłynięciem należności, o ile Użytkownik prześle potwierdzenie dokonania wpłaty. Użytkownik jest obowiązany zapłacić za usługę (przed rozpoczęciem korzystania z Platformy).

30. Wykupienie abonamentu oznacza w rozumieniu Regulaminu zawarcie Umowy na czas określony odpowiadający długości opłaconego abonamentu. Okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważny abonament na inny kurs, okres abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu. Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści kursu jest blokowany.

31. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres.

32. Ceny podane na stronie internetowej uwzględniają podatek VAT.

33. W celu otrzymania faktury VAT za zakupioną usługę Użytkownik przesyła – za pośrednictwem umieszczonego na Platformie formularza lub pocztą – dane niezbędne do jej wystawienia: imię, nazwisko (nazwę firmy), adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie numer NIP, jeśli posiada.

Prawo autorskie

34. Materiały zawarte w kursach są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

Zmiany Regulaminu

35. Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku o treści tych zmian Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie na stronie głównej Platformy informacji zawierającej zestawienie tych zmian. Informacja będzie widniała przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Niezależnie od powyższego, Użytkownik otrzyma zestawienie tych zmian na podany przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku w rozliczeniach między stronami znajdzie zastosowanie ust. 20 Regulaminu.

36. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących wykonania Umowy, a w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny na zasadach ogólnych.


ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Borgis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

02-798 Warszawa, ul. Ekologiczna 8/103.

 

Treść:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi nauczania językowego języka (………………).

Data zawarcia umowy: ……………………….”

Opcjonalnie: „Wniesioną wcześniej opłatę proszę zwrócić na rachunek bankowy …………..”

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………

Adres konsumenta …………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta …………………………………………………………………………

Data……………………............

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownik - konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Może też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika zastosowane w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie, na piśmie, ten ostatni zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 styczeń 2018, 12:44